LANEIGE

คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่


Blue Movement

BLUE MOVEMENT

จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามของ LANEIGE
อนุรักษ์น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ก้าวเล็กๆของเรานี้ จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้ยั่งยืน

화살표

OUR STORY

ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน LANEIGE ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
สนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีความเชื่อของ
แบรนด์ที่ว่า
น้ำคือต้นกำเนิดของทุกชีวิต เป็นกุญแจสู่ผิว
สวยและชีวิตที่สดใส

เราพยายามอนุรักษ์น้ำของโลกเราให้บริสุทธิ์และสะอาด
โดยการลดผลกระทบต่อน้ำและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอง
เพื่อนำเราไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ก้าวเล็กๆของเรานี้ จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้ยั่งยืน

OUR PROMISE

 • Lifestyle Campaign

  เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อ
  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำของพวกเขาเอง
  และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วย
  อนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวันของพวกเขา
  ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น แคมเปญบนโซเชียลมีเดีย
  บนแพลตฟอร์มของแบรนด์
  รวมถึงแพลตฟอร์มของผู้มีอิทธิพลในสังคม

  #WaterProtectingLifeChallenge

 • Sustainable Social Contribution

  Laneige ในประเทศเกาหลีใต้ จะเข้าร่วมในโครงการอ
  นุรักษ์น้ำในมหาสมุทรให้บริสุทธิ์
  และยังคงบริจาคต่อไปเพื่อ
  โครงการที่เกี่ยวกับปัญหาพ
  ลาสติกและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
  ผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก เช่น WWF Korea
  ซึ่งโครงการนี้มีแผนที่จะขยายไปทั่วโลก

  #LANEIGE_BlueProject

 • Sustainable Products and Design

  เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
  ได้รับการออกแบบอย่างยั่งยื
  นมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลาสติก
  ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสูตรที่มีส่ว
  นผสมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

  #WaterSleepingMaskEX  #Phytoalexin

  >  See more

BLUE MOVEMENT x WWF

LANEIGE ได้ร่วมมือกับ WWF สำหรับ
กิจกรรมที่อนุรักษ์น้ำและมหาสมุทร

WWF(World Wildlife Funds)

WWF เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติ ที่
ดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกับเครือข่ายทั่ว
โลกเกือบ 100 ประเทศ และมีผู้สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านราย

WWF เชิญชวนให้อนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างอนาคตที่มนุษย์
สามารถอาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
และ พยายามเพิ่มความตระหนักในการลดการบริโภคที่ไม่
จำเป็น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรยังได้ดำเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศเกาหลีอีกด้วย
และก่อตั้ง WWF เกาหลีอย่างเป็นทางการในปี 2014

OUR CSR
HISTORY

Since 2010

ในความเชื่อที่ว่า น้ำคือต้นกำเนิดของทุกชีวิต
เป็นกุญแจสู่ผิวสวยและชีวิตที่สดใส

LANEIGE ได้สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ดื่มทั่วโลก ในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ และได้รณรงค์โครงการ
ต่างๆ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำสะอาด

 • line 2021~

  BLUE MOVEMENT CAMPAIGN

  จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของ LANEIGE
  เพื่ออนุรักษ์น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

  โดยร่วมมือกับ WWF ประเทศเกาหลี สร้าง
  โครงการอนุรักษ์มหาสมุทร เพื่อสนับสนุนการ
  บริจาค เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
  และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

 • line 2020

  RESCUE WALTER CAMPAIGN

  รายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย LANEIGE Water sleeping
  Mask และ Rescue Walter Campaign จะบริจาคให้กับ Team &
  Team ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
  และบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ริมแม่น้ำ
  Tana ประเทศเคนยา

  โครงการนี้ดำเนินการในองค์กรท้องถิ่นระดับโลกหลายแห่ง
  เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในแต่ละประเทศ
  โดยสนับสนุนโครงการ NGO ในประเทศนั้นๆ

 • line 2016 - 2019

  REFILL ME CAMPAIGN

  ในแต่ละปี รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้า LANEIGE Water
  Bank และ Refill Me Bottle จะบริจาคให้กับ Team&Team
  ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ
  บาดาลและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ริมแม่น้ำ
  Tana ประเทศเคนยา

  ในปี 2019 แหล่งน้ำบาดาลได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ และ
  ติดตั้งปั๊มน้ำดื่มใน 3 หมู่บ้านริมแม่น้ำ Tana และซ่อมแซม
  ปั๊มน้ำที่ชำรุดใน 10 หมู่บ้าน

 • line 2013 - 2015

  WATERFUL SHARING
  CAMPAIGN 2

  รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ของ LANEIGE ได้บริจาคให้กับ
  UNICEF เพื่อนำไปใช้ในโครงการ Wash in School
  ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
  สะดวกด้านน้ำดื่มในประเทศแถบเอเชีย

  นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมในการสร้างพลังบวกให้
  หมู่บ้านในชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  โดยสนับสนุนโครงการที่อุทิศให้กับการปรับปรุงสิ่งอำนวย
  ความสะดวกด้านการศึกษา

 • line 2010 - 2012

  WATERFUL SHARING
  CAMPAIGN 1

  รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ของ LANEIGE
  ถูกมอบให้กับโครงการ Save the Children
  เพื่อสนับสนุนการสร้างถังเก็บน้ำใหม่ และการ
  ซ่อมแซมบ่อน้ำเก่าในแอฟริกา

  พร้อมทั้งได้จัดทำสื่อการศึกษาในโรงเรียน เพื่อ
  แบ่งปันความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตที่
  ปลอดภัย และน้ำสะอาด